Endoparasite Profile (dog, cat)

LABOKLIN Service ID: 1187

Material

faeces

Parameter

endoparasites, giardia antigen (EIA)

Method

flotation, EIA

Duration

1 – 2 days